Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 532-ЕП
София, 9 юли 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 518-ЕП от 4 юли 2019 г. относно искане за отваряне на запечатани помещения в община Варна, район „Младост, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка, допусната в Решение № 518-ЕП от 4 юли 2019 г. на ЦИК, както следва:

- В изречението „Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЕП-14-50 от 1 юли 2019 г. от г-н Бойко Ставрев – кмет на община Варна, район „Младост“…“ да се чете „Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЕП-14-50 от 1 юли 2019 г. от г-н Бойко Ставрев – секретар на район „Младост“, община Варна …“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

518-ЕП/

Календар

Решения