Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 532-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сопот, област Пловдив, назначена с Решение № 292-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-416 от 25.08.2011 г. от Мариана Здравкова Кацарова, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено със заявления от Диана Станева Станева, Петър Александров Първанов и Дончо Ненчев Ташков - членове на ОИК в община Сопот, област Пловдив, с молба да бъдат освободени от заеманите длъжности в ОИК, на тяхно място се предлагат Божидар Павлов Бакалов, Пенка Иванова Павлова и Панчо Георгиев Панчев, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Диана Станева Станева, ЕГН .., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
2. ОСВОБОЖДАВА Петър Александров Първанов, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
3. ОСВОБОЖДАВА Дончо Ненчев Ташков, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
4. НАЗНАЧАВА Божидар Павлов Бакалов, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
5. НАЗНАЧАВА Пенка Иванова Павлова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
6. НАЗНАЧАВА Панчо Георгиев Панчев, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения