Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 531-МИ
София, 10 септември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Левски, област Плевен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-45 от 08.09.2021 г. е постъпило предложение от Кольо Петров Домеников – упълномощен представител от КП „БСП за България“, за промяна в ОИК – Левски. Предлага се на мястото на Блажо Михайлов Николов – заместник-председател на ОИК, да бъде назначен Румен Владимиров Георгиев.

Към предложението са приложени: заявление от Блажо Михайлов Николов за освобождаването му като зам.-председател на ОИК – Левски, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Румен Владимиров Георгиев и пълномощно в полза на Кольо Петров Домеников.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Левски, област Плевен, Блажо Михайлов Николов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Левски, област Плевен, Румен Владимиров Георгиев, ЕГН … .

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения