Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 531-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-176 от 23.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова - председател на УС, регистрирана с Решение 333-ЕП от 10.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляваща сдружението, в полза на 105 (сто и пет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че  84 (осемдесет и четири) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели, а 21 (двадесет и едно) лица не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 84 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Венета Гегова Соколова
2. Любомир Митков Билянов
3. Митко Асенов Кукунджиев
4. Роза Лазарова Александрова
5. Румен Колев Билянов
6. Юри Руменов Хаджийски
7. Асен Руменов Хаджийски
8. Атанас Георгиев Ташев
9. Биляна Руменова Билянова
10. Благовест Руменов Билянов
11. Еркан Салиев Палазов
12. Захаринка Якимова Билянова
13. Зоя Чудомирова Атанасова
14. Красимир Милков Александров
15. Милен Руменов Чавдаров
16. Митко Руменов Хаджийски
17. Ангелина Аспарухова Джамбазова
18. Валентин Милков Каменов
19. Зоя Илиева Иванова
20. Иван Асенов Иванов
21. Мария Петрова Папазова
22. Медиха Ахмедова Агушева
23. Минка Сашева Тодорова
24. Митко Милев Кехайов
25. Росица Боянова Каменова
26. Севдалин Росенов Йосифов
27. Хари Здравков Пехливанов
28. Александър Атанасов Георгиев
29. Анастас Стефанов Семерджиев
30. Ангел Георгиев Начев
31. Ангел Симеонов Ибров
32. Марияна Сашева Ефтимова
33. Асен Атанасов Георгиев
34. Асен Бойчев Парунов
35. Асен Минчев Сираков
36. Бисер Христов Увалиев
37. Борис Атанасов Солунски
38. Васил Иванов Рангелов
39. Величка Младенова Увалиева
40. Величка Николова Коджаколева
41. Венцислав Младенов Мочуков
42. Виолета Огнянова Младенова
43. Георги Тодоров Петров
44. Дафинка Михайлова Анастасова
45. Десислава Цанкова Кадьова
46. Добри Николов Илиев
47. Дора Стратева Василева
48. Дочо Стефанов Гечков
49. Емилия Елинова Росенова
50. Елица Миленова Инджова
51. Златина Росенова Узунова
52. Калинка Петкова Чолакова
53. Камелия Миткова Манева
54. Катя Йорданова Рангелова
55. Малин Огнянов Жолев
56. Малина Каменова Изворова
57. Мария Хараламбова Калчева
58. Мария Георгиева Стронгелова-Петрова
59. Мария Младенова Куцева
60. Мария Николова Чакърова
61. Мария Христова Перпериева
62. Мая Бисерова Увалиева
63. Мирослава Димитрова Чалъкова
64. Невена Руменова Петрова
65. Недялка Аврамова Малакова
66. Недялка Бонева Стефанова-Петрова
67. Никола Рангелов Пацев
68. Пламена Вескова Седянкова
69. Радка Йорданова Киндова
70. Росица Благова Попчева
71. Ружа Дафова Хубчева
72. Румяна Боянова Станчева
73. Руска Дафова Анастасова
74. Руска Стоева Руженова
75. Сашка Асенова Иванова
76. Сашо Желязков Чолаков
77. Сийка Анастасова Павлова
78. Сийка Стоянова Ханджийска
79. Спас Крумов Стойнев
80. Стефка Георгиева Барбудова
81. Сълза Асенова Георгиева
82. Христина Иванова Странджалиева
83. Цецка Андреева Колакова
84. Янко Здравков Хусаров

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Татяна Георгиева Тачева
2. Костадинка Димитрова Куртева
3. Румен Малинов Младенов
4. Атанас Любомиров Стоянов
5. Дамян Руменов Гогушев
6. Ина Димитрова Куртева
7. Елка Асенова Кехайова
8. Теменужка Чавдарова Топалова
9. Инка Михайлова Павлова
10. Елена Младенова Мутушева
11. Виктория Миленова Меркова
12. Елена Тодорова Пелтекова
13. Йосиф Николаев Митов
14. Любомира Жекова Халваджиева
15. Митко Красимиров Демиров
16. Рада Димитрова Бечева
17. Марияна Заркова Билянова
18. Ивайло Иванов Крушков
19. Митко Малинов Казалиев
20. Стоил Страхилов Чакмаков
21. Шина Атанасова Капсъзова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения