Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 529-МИ/НР
София, 9 юли 2019 г.

ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Костинброд, област Софийска

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-106 от 05.07.2019 г. от председателя и секретаря на ОИК – Костинброд, с което се изпраща за разглеждане по компетентност заявление от члена на ОИК – Костинброд Габриела Антонова Дончева. На основание чл. 51, ал. 2, т. 1 ИК Габриела Антонова Дончева заявява желание за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК – Костинброд по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Костинброд, област Софийска, Габриела Антонова Дончева, ЕГН ………., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения