Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 528-МИ
София, 8 септември 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-14 от 07.09.2021 г. от Румяна Друмева – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за промяна в състава на ОИК – Казанлък. Предлага се на мястото на Ваня Димитрова Андреева – член на ОИК – Казанлък, да бъде назначена Милена Николова Дончева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Николова Дончева; пълномощно в полза на Румяна Друмева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Ваня Димитрова Андреева като член на ОИК – Казанлък, област Стара Загора, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Казанлък, област Стара Загора, Милена Николова Дончева, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения