Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 526-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Опака, област Търговище, назначена с Решение № 306-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-399/24.08.2011 г. от председателя и упълномощения да представлява ПП „ГЕРБ" в община Опака, област Търговище, Борислав Петров Борисов да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Опака, като на мястото на члена на ОИК Есин Салиева Сабриева от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена Васвие Хълмиева Ахмедова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Есин Салиева Сабриева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Васвие Хълмиева Ахмедова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Опака, област Търговище, Есин Салиева Сабриева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА Васвие Хълмиева Ахмедова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Опака, област Търговище.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения