Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 523-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-171/23.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", представлявано от Карлос Арналдо Контрера - председател на УС, регистрирана с Решение № 400-ЕП от 17 май 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложение: пълномощно от Карлос Арналдо Контрера, представляващ сдружението, в полза на 472 (четиристотин седемдесет и две) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че реалният брой на подадените в заявлението лица е 470 (четиристотин и седемдесет), тъй като редовете 424 и 425 са слети с име и с колона с ЕГН с редове 403 и 404, както и че 438 (четиристотин тридесет и осем) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 25 (двадесет и пет) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 438 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Юсеин Мехмед Асан
2. Трайко Трайков Дочев
3. Васил Николов Николов
4. Цветанка Иванова Начева
5. Красимир Драгов Пенев
6. Николай Емилов Иванов
7. Фанка Василева Ангелова
8. Малек Сашова Михайлова
9. Айше Мехмед Асан
10. Елеонора Спасова Асенова
11. Натка Алекова Асенова
12. Сибелджан Ахмед Лиманович
13. Мария Михайлова Танчева
14. Жеко Александров Тодоров
15. Нешко Илиев Асенов
16. Мартин Димитров Райчов
17. Айдън Ибрям Асан
18. Юзджан Ангелов Асенов
19. Митко Стоянов Камберов
20. Надежда Атанасова Стойчева
21. Михаил Стоянов Коларов
22. Емилия Георгиева Коларова
23. Йова Иванова Иванова
24. Велка Иванова Лукова
25. Елена Иванова Атанасова
26. Спасимир Илиянов Дончев
27. Цветомила Петиева Цветкова
28. Тодор Иванов Търкаланов
29. Анка Делчева Паскова
30. Луиза Харутюн Бедросян-Йорданова
31. Павлин Йорданов Йорданов
32. Христина Красимирова Драгова
33. Иван Димов Ангелов
34. Людмила Георгиева Георгиева
35. Делчо Петев Канев
36. Тодора Пекова Влашка
37. Валентина Маринова Канева
38. Здравка Георгиева Шопова
39. Пенка Иванова Колева
40. Бонка Бончева Кунчева
41. Иван Николов Стойнов
42. Красимира Тодорова Маркова
43. Красимира Петкова Зайкова
44. Стоичко Маринов Зайков
45. Йорданка Стойчева Игнатова
46. Олена Алексиева Велкова
47. Кети Христова Банкова
48. Марияна Атанасова Павлова
49. Нина Атанасова Зафирова
50. Стойко Георгиев Видоловски
51. Красимира Русева Божева
52. Катя Наскова Бациева
53. Даниела Венциславова Бонева
54. Виолета Димитрова Илиева
55. Йорданка Благоева Тодева
56. Росица Михайлова Хаджиева
57. Спасия Иванова Хаджиева
58. Евелина Калоферова Христева
59. Ангел Рашков Паламудов
60. Георги Руменов Илиев
61. Дияна Руменова Илиева
62. Васко Янков Георгиев
63. Кирил Филипов Куртев
64.. Йордан Живков Михайлов
65. Васил Руменов Даскалов
66. Емил Стефанов Топалов
67. Минчо Асенов Семков
68. Иван Васков Ангелов
69. Димитър Аргиров Манджиев
70. Митко Огнянов Иванов
71. Рашко Георгиев Чирков
72. Борис Александров Тодоров
73. Ибрям Маринов Илиев
74. Юскс Василев Янков
75. Валентин Костадинов Йорданов
76. Марин Иванов Методиев
77. Билент Асенов Асенов
78. Стефан Мехмедов Рустемов
79. Йосиф Илиев Чафудов
80. Гюнай Шерафетов Мехмедов
81. Ангел Филипов Паламудов
82. Петьо Митков Димитров
83. Митко Бойков Караасенов
84. Любчо Митков Караасенов
85. Методи Насков Атанасов
86. Радко Филипов Асенов
87. Атанас Захариев Илиев
88. Мустафа Георгиев Ангелов
89. Ибрям Ерол Али
90. Веселка Атанасова Тобиева
91. Мария Иванова Узунова
92. Мехмед Юсеин Асан
93. Митко Асенов Ангелов
94. Янко Йорданов Сандов
95. Асен Колев Ангелов
96. Димитър Колев Аргиров
97. Емил Михайлов Атанасов
98. Сандо Рашков Айвазов
99. Стефан Щерев Айвазов
100. Велко Сандов Шумолов
101. Дико Бистров Пуров
102. Митко Асенов Бюджеков
103. Георги Зарков Ангелов
104. Красимир Борисов Евтимов
105. Митко Ангелов Щолов
106. Зейнеп Александрова Райчева
107. Светлозар Тодоров Юруков
108. Михаил Иванов Марков
109. Ерол Ният Мехмед
110. Светослав Огнянов Иванов
111. Ангел Огнянов Гасчиев
112. Слави Николов Трайков
113. Ана Иванова Костова
114. Сийка Филипова Василева
115. Мария Ангелова Паламудова
116. Албена Атанасова Симова
117. Огнян Митков Иванов
118. Сергей Атанасов Петров
119. Надежда Василева Миткова
120. Асан Ремзиев Ясъмов
121. Тасин Юсеинов Асаков
122. Васил Георгиев Йорданов
123. Емел Филипов Михайлов
124. Анушка Евгениева Стоянова
125. Илияна Костадинова Бишурова
126. Костадин Венелинов Бишуров
127. Тодор Иванов Монев
128. Димитър Захариев Цолакински
129. Тоня Борисова Геровска
130. Манчо Георгиев Клямов
131. Димка Делчева Пъчева
132. Веселин Петров Пъчев
133. Георги Костадинов Драгинов
134. Никола Рангелов Георгиев
135. Костадина Атанасова Георгиева
136. Спас Димитров Велчев
137. Димитър Спасов Вълчев
138. Марина Василева Тодорова
139. Тодор Стоянов Тодоров
140. Христина Николова Дукова
141. Светла Николова Начева
142. Атанас Иванов Начев
143. Тодорка Андонова Христева
144. Христо Рангелов Милушев
145. Стайка Илиева Бънева
146. Стойчо Иванов Паралингов
147. Ненка Трифонова Паралингова
148. Асен Тодоров Арабов
149. Надежда Миткова Стоянова
150. Красимир Иванов Стоянов
151. Росица Миткова Арабева
152. Росица Красимирова Вълчева
153. Даниела Спасова Вълчева
154. Радостина Христова Милушева
155. Лидия Викентиева Костова
156. Стойчо Петков Йотов
157. Донка Цветанова Юлева
158. Иванка Петкова Паскова
159. Николай Димитров Берийски
160. Цветка Христова Боитова
161. Гинка Иванова Маткунска
162. Добромира Илиева Василева
163. Иван Кирилов Попхристов
164. Василка Йорданова Гюстерова
165. Милка Крумова Кръстева
166. Петър Костадинов Кръстев
167. Александър Петров Кръстев
168. Красимир Петров Кръстев
169. Петър Срасимиров Кръстев
170. Милка Ангелова Дамянова
171. Васил Димитров Мишков
172. Ангел Димитров Мишков
173. Катя Георгиева Томова
174. Александър Георгиев Спиридонов
175. Гергана Гавраилова Царева
176. Дияна Йорданова Ташева
177. Пенка Димитрова Георгиева
178. Борислава Юриева Иванова
179. Господин Анастасов Георгиев
180. Цветанка Иванова Димитрова
181. Янко Пламенов Янков
182. Радню Трифонов Трифонов
183. Петър Михайлов Маринов
184. Виктор Борисов Корунов
185. Анастасия Андреева Корунова
186. Божанка Митрева Танчева
187. Веселин Владимирова Танчев
188. Теодора Василева Ангелова
189. Фикри Гюрсел Яшар
190. Гюрсел Фикри Яшар
191. Джанисер Мустафа Прангаджи
192. Елена Йорданова Димитрова
193. Михаил Иванов Йорданов
194. Милена Йорданова Люлянова
195. Пенка Димитрова Марчева
196. Аше Ахмет Османова
197. Сабре Мехмедова Ашимова
198. Сема Иванова Якова
199. Стефан Илиев Бинев
200. Надежда Ангелова Кочева
201. Зера Мехмедова Ланпанчева
202. Мария Янкова Йорданова
203. Атанас Илиев Йорданов
204. Гошо Руменов Йорданов
205. Стефан Иванов Асенов
206. Христо Кирилов Попов
207. Снежа Ангелова Метанова
208. Илко Андонов Метанов
209. Шавер Реджеповова Ланпаджиева
210. Лили Райчева Османова
211. Галя Янкова Янкова
212. Емире Георгиева Хръстева
213. Фанка Атанацова Антонова
214. Лили Стефанова Манграджиева
215. Силвия Асенова Атанасова
216. Недко Стефанов Прангаджиев
217. Атанас Стефанов Прангаджиев
218. Бистра Атанасова Прангаджиева
219. Антон Естатиев Куреклиев
220. Елена Вискова Йорданова
221. Радка Еленова Симеонова
222. Исмаил Райчов Киров
223. Райчо Асенов Киров
224. Фикри Нязи Мустафа
225. Лиляна Асенова Бачева
226. Атанас Камбуров Тодоров
227. Мустафа Шинаси Абил
228. Снежа Асенова Асенова
229. Райна Александрова Асенова
230. Татяна Асенова Асенова
231. Митко Атанасов Михайлов
232. Елена Антонова Михайлова
233. Борис Митков Михайлов
234. Нурие Огнянова Ангелова
235. Красимир Асенов Асенов
236. Анка Георгиева Бончева
237. Атанаска Сашова Маринова
238. Кяние Якарова Юсеинова
239. Анка Жечкова Маринова
240. Мариана Асенова Огнянова
241. Атанаска Тодорова Станкова
242. Мустафи Салиев Юсеинов
243. Кольо Пенков Марчев
244. Асен Митков Михайлов
245. Асан Мустафов Юсеинов
246. Анка Генчева Енчева
247. Кирчо Борисов Върбанов
248. Георги Женков Стоилов
249. Гюнай Мустафов Юсеинов
250. Асен Василев Асенов
251. Карамфила Атанасова Илиева
252. Лиляна Германова Рангелова
253. Любка Сашева Ъиликова
254. Герман Яанков Рангелов
255. Любка Запрянова Рангелова
256. Лелана Янкова Рангелова
257. Шенгул Емилова Рангелова
258. Живка Асенова Христова
259. Ангел Рангелов Христов
260. Асен Германов Христов
261. Гина Рангелова Рангелова
262. Виолета Петкова Андрева
263. Михаил Рангелов Рангелов
264. Митко Рангеров Рангелов
265. Милка Наскова Тодорова
266. Туркян Манчело Юлева
267. Ема Йорданова Рангелова
268. Рангел Михайлов Рангелов
269. Михаил Рангелов Михайлов
270. Димитър Стефанов Костов
271. Виктор Ленинов Зафиров
272. Павел Рангелов Милушев
273. Марин Иванов Колев
274. Васко Пламенов Вътев
275. Стефан Йорданов Послийски
276. Сияна Красимирова Кехайова
277. Георги Николов Попов
278. Петя Любенова Гогова
279. Траян Димитров Узунов
280. Милена Михайлова Златичева
281. Нина Георгиева Гьошева
282. Димитър Павлов Костов
283. Светлин Йорданов Спасов
284. Христо Димитров Пишмишев
285. Ангелина Георгиева Пишмишева
286. Димитър Велков Василев
287. Мариана Димитрова Баненска
288. Йорданка Тодорова Баненска
289. Дечо Иванов Минков
290. Христоска Костадинова Нарлийска
291. Силвена Стефанова Събева
292. Ангел Костов Георгиев
293. Димитър Костов Георгиев
294. Надежда Христова Примова
295. Илиана Руменова Пъкова
296. Ивайло Детелинов Гетов
297. Маргарита Иванова Василева
298. Анна Георгиева Зигарова
299. Иваничка Георгиева Пеева
300. Николай Станиславов Петров
301. Йорданка Стоянова Димитрова
302. Гинка Борисова Лазова
303. Милена Иванова Стоянова
304. Атанас Янев Янев
305. Дафко Димов Табаков
306. Стефанка Иванова Табакова
307. Божанка Кръстева Георгиева
308. Елена Кръстева Хаджийска
309. Цветелина Атанасова Караджиева
310. Илия Божков Цончев
311. Катюша Лазарова Ангелова
312. Иван Василев Иванов
313. Николай Божков Цончев
314. Елена Йорданова Дингилска
315. Златан Кънев Дингилски
316. Виолета Кънева Дингилска
317. Гергана Колева Георгиева
318. Мария Тодорова Семерджиева
319. Кирил Иванов Атанасов
320. Райна Лазарова Аргилашка
321. Георги Панайотов Аргилашки
322. Йоана Мирославова Нейчева
323. Таня Стефанова Иванова
324. Игнат Величков Караджов
325. Венцислав Игнатов Караджов
326. Мария Стоянова Макарестова
327. Николай Георгиев Макарестов
328. Лилия Вълкова Попова
329. Кръстю Георгиев Дюлгеров
330. Атанаска Георгиева Попова
331. Анета Василева Вълкова
332. Лилия Атанасова Мишкова
333. Веска Георгиева Кафадарова
334. Костадин Илиев Кафадаров
335. Веселина Петрова Балимезова
336. Даниела Ангелова Танева-Костова
337. Недялка Дойкова Семерджиева
338. Петя Дончева Славова
339. Елеонора Иванова Ветренска
340. Румяна Симеонова Апостолова
341. Недялка Маринова Маринова
342. Румен Николов Ветренски
343. Радослава Благоева Керина
344. Янко Николов Панайотов
345. Теодора Тодорова Цинцарова
346. Тодор Василев Недялков
347. Коста Иванов Башкехайов
348. Свилен Руменов Минчев
349. Благой Димитров Иванов
350. Весела Костадинова Недялкова
351. Цветелина Георгиева Велякова
352. Иван Димитров Драгнев
353. Десислава Бисерова Иванова
354. Екатерина Петкова Динева
355. Гергана Николова Червенкова-Георчева
356. Сийка Янева Раева
357. Атанас Здравков Мишкаров
358. Стоян Стойцев Калоферов
359. Петьо Атанасов Василев
360. Неделчо Костадинов Николов
361. Владимир Димитров Танков
362. Станислав Стойменов Джоглов
363. Дима Миткова Матева
364. Георги Николаев Георгиев
365. Елена Иванова Хаджиева
366. Рангел Едев Пепелянков
367. Петър Георгиев Плачков
368. Йордан Ненов Панчев
369. Нено Йорданов Панчев
370. Деляна Николаева Гогичева
371. Елена Видолова Кацарова
372. Видол Методиев Попов
373. Кръстанка Костодинова Георгиева
374. Маргарита Петрова Дончева
375. Николина Костадинова Дечева
376. Розалия Атанасова Христева
377. Нейко Димитров Събев
378. Златко Атанасов Трифонов
379. Ангел Йоданов Калчев
380. Тодор Колев Христов
381. Петър Иванов Кръстев
382. Стоянка Илиева Антова
383. Василка Тодорова Величкова
384. Дияна Стефанова Симова
385. Рангел Георгиев Тотов
386. Костодинка Тодорова Иванова
387. Георги Андонов Какалов
388. Стоян Андонов Какалов
389. Ангел Петров Георгиев
390. Асен Димитров Георгиев
391. Къстьо Атанасов Христозов
392. Николина Стоилова Трионова
393. Стойна Костадинова Златева
394. Борислав Атанасов Дернев
395. Васил Димитров Костадинов
396. Пламен Петров Телбийски
397. Ангел Костантинов Пеловски
398. Аркадий Николаев Кацарски
399. Анка Георгиева Михова
400. Коста Денков Начев
401. Янка Димитрова Начева
402. Виделина Стоянова Папазова
403. Станка Николова Делевска
404. Иван Стоянов Иванов
405. Ана Димитрова Георгиева
406. Василка Стоянова Латева
407. Марийка Петрова Кавърджикова
408. Ангел Иванов Колев
409. Стоян Тодоров Илиев
410. Христина Георгиева Илиева
411. Йордан Младенов Младенов
412. Георги Петров Кисов
413. Атанас Георгиев Пешев
414. Христина Георгиева Пешева
415. Дорияна Горчева Хаджииванова
416. Димитър Георгиев Пеев
417. Марио Георгиев Мангараков
418. Ангел Димитров Гулев
419. Николина Василева Стефанова
420. Надежда Александрова Борисова
421. Стоян Георгиев Михов
422. Елена Ангелова Чавдарова
423. Васа Георгиева Близнакова
424. Нина Цанкова Цанкова
425. Ремзия Мюмюн Мехмед
426. Петя Златкова Димитрова
427. Антон Насков Димитров
428. Вилиана Иванова Зъмбарова
429. Гергана Иванова Ганчева
430. Стефан Стефанов Авков
431. Евгени Иванов Ганчев
432. Кирил Йорданов Ангелов
433. Станислав Георгиев Запрянов
434. Ангел Богданов Гунов
435. Екатерина Георгиева Ужиканова
436. Теменужка Атанасова Воденичарова
437. Владимир Александров Воденичаров
438. Мария Сотирова Чернева

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1 Аслан Салиев Местанов
2 Ирина Тодорова Павлова
3 Димитър Стоянов Стоянов
4 Динко Тотев Стоянов
5 Иван Николаев Танев
6 Димитър Любкинов Петров
7 Христо Геров Звисков
8 Велина Атанасова Гогова
9 Тинка Атанасова Влашка
10 Николинка Костова Трошева
11 Орхан Юсеинов Чапанов
12 Йорданка Петкова Георгиева
13 Асен Митков Костов
14 Ангел Васков Иванов
15 Ангел Германов Христов
16 Емил Юлиянов Метанов
17 Симеон Живков Юруков
18 Албертино Бисеров Методиев
19 Асен Емилов Димитров
20 Или Йорданов Димитров
21 Самуил Димитров Киров
22 Йордан Димитров Димитров
23 Ангел Найденов Хръстев
24 Илия Иванов Бънев
25 Орхан Емилова Рангелова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения