Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 522-МИ
София, 1 септември 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-42 от 30.08.2021 г. е постъпило писмо с предложение от Валентина Таскова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Кресна. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 347-МИ от 29.06.2021 г. на ЦИК Росица Михайлова Петличка – председател на ОИК, да бъде назначена Любка Георгиева Въчкова-Ковачева и на мястото на освободената с Решение № 364-МИ от 02.07.2021 г. на ЦИК Йоанна Валериева Дърпатова – член на ОИК, да бъде назначена Мария Петрова Вангелова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Любка Георгиева Въчкова-Ковачева; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от удостоверение за сключен граждански брак на Мария Петрова Вангелова и 2 бр. пълномощни.

Постъпило е предложение по електронната поща с вх. № МИ-10-41 от 30.08.2021 г. и в оригинал с вх. № МИ-10-41 от 01.09.2021 г. от Костадин Юнчов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 432-МИ от 8 юли 2021 г. на ЦИК Петя Красимирова Шопова – член на ОИК – Кресна, да бъде назначена Гергана Руменова Терзийска от предложения резервен състав. Към предложението е приложено пълномощно в полза на Костадин Юнчов.

Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Гергана Руменова Терзийска са налични в преписката по назначаване на ОИК – Кресна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кресна, област Благоевград, Любка Георгиева Въчкова-Ковачева, ЕГН … .

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кресна, област Благоевград, Мария Петрова Вангелова, ЕГН … .

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кресна, област Благоевград, Гергана Руменова Терзийска, ЕГН … .

На назначените председател и членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения