Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 52-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 10, ал. 2 и 3, чл. 115, ал. 2, чл. 121, ал. 1, чл. 123, чл. 125, чл. 203, ал. 2 и чл. 218, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².
 2. Застъпниците на кандидатски листи в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.
 3. Наблюдателите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.
 4. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.
 5. Анкетьорите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла

 1. Информационно табло на РИК

6.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.

6.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.

 1. Информационни табла и табели на СИК

7.1. Всяка СИК съставя информационни табла в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и ги оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабините за гласуване.

7.2. Пред изборното помещение: информационни табла на СИК с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина:

– секционната избирателна комисия обявява всички решения;

– образец от бюлетината за гласуване;

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат и шрифт са изписани кръгчета пред имената на кандидатите, поредните им номера по листи според регистрацията им в ЦИК, по поредност на партиите, коалициите според номера им в бюлетината;

– табло с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Ако желае, поставя в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция, със знак „Х“ или  „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

– телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния районен прокурор;

– телефони за връзка с РИК.

7.3. В кабините за гласуване:

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат и шрифт са изписани кръгчета пред имената на кандидатите, поредните им номера по листи според регистрацията им в ЦИК, по поредност на партиите, коалициите според номера им в бюлетината;

- информационни табла на СИК с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4). Надписът се разполага хоризонтално, като текстът се изписва с големи букви с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знака „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Ако желае, поставя в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат.

Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабините за гласуване.

7.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.

 1. Указателни табели

8.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

8.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

8.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

8.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

8.5. Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети

 1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК“.
 2. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“.
 3. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден обозначителни знаци, бадж с рамери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „АНКЕТЬОР“.
 4. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“ и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“.
 5. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения