Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
София, 4 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", подписано от Иван Йорданов Костов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 21 на 28 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 17.06.2004 г. по гр.д. № 6019/2004 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 109 на „Държавен вестник", бр. 58 от 06.07.2004 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от 11.07.2011 г. от заседание на Националното ръководство на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-332 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 122/0969 от 20.07.2011 г. на „Алианц Банк България" АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 07.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 6019/2004 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно от Иван Йорданов Костов, с което упълномощава Веселин Методиев Петров да подаде необходимите документи за регистрация на партията в ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 643 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 04.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения