Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 519-МИ
София, 28 август 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подписано от представляващия партията Тодор Илчов Барболов, заведено под № 6 на 27 август 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 24.08.2021 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 10043/1992 г.

2. Удостоверение № 48-00-898 от 25.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1026-МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения