Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 518-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Искър, област Плевен, назначена с Решение № 364-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-409 от 24.08.2011 г. от Борис Борисов - упълномощен представител на областния координатор на ПП „ГЕРБ" - Плевен, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Искър, област Плевен, като на мястото на члена на ОИК Виолета Георгиева Целова да бъде назначена Надка Димитрова Добрева от квотата на ПП "ГЕРБ". Към предложението са представени: молба от Виолета Георгиева Целова за освобождаването й като член на ОИК в община Искър, област Плевен; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за полувисше образование на Надка Димитрова Добрева, завършено през 1974 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Искър, област Плевен, Виолета Георгиева Целова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Искър, област Плевен, Надка Димитрова Добрева, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения