Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5170-МИ/НР
София, 12 март 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

С вх. № МИ-10-6\3 от 11.03.2019 г. е постъпило предложение от Валери Лачовски – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за председател на ОИК – Крежа, да бъде назначена Катя Маринова Влахова на мястото на освободената с Решение № 5012-МИ/НР от 3 април 2018 г. на ЦИК Беатриче Кирилова Зашева.

Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно № 524 от 17.08.2015 г. в полза на Валери Пламенов Лачовски; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Катя Маринова Влахова; копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Маринова Влахова и копие от удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. № АО-07-15 от 07.03.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кнежа, област Плевен, Катя Маринова Влахова, ЕГН …..

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения