Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5170-МИ/НР
София, 12.03.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

С вх. № МИ-10-6\3 от 11.03.2019 г. е постъпило предложение от Валери Лачовски – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за председател на ОИК – Крежа, да бъде назначена Катя Маринова Влахова на мястото на освободената с Решение № 5012-МИ/НР от 3 април 2018 г. на ЦИК Беатриче Кирилова Зашева.

Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно № 524 от 17.08.2015 г. в полза на Валери Пламенов Лачовски; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Катя Маринова Влахова; копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Маринова Влахова и копие от удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. № АО-07-15 от 07.03.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кнежа, област Плевен, Катя Маринова Влахова, ЕГН …..

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 12.03.2019 в 15:36 часа

Календар

Решения

  • № 550-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на Александър Кирилов Георгиев, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс

  • № 549-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, собственик на сайта Blitz.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 548-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на „Телевизия Евроком“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

  • всички решения