Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 517-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Садово, област Пловдив, назначена с Решение № 259-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е волеизявление с вх. № ОИК-329 от 18.08.2011 г. от Христо Йорданов Паунов, назначен за председател на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив, с Решение № 259-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК, с което същият моли да бъде освободен от длъжността председател на ОИК и предсрочно да бъдат прекратени пълномощията му по собствено желание. Допълнително е постъпило предложение от Димитър Ангелов Лулчев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаването на Тошо Георгиев Станков за председател на ОИК в община Садово, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Христо Йорданов Паунов, ЕГН ..., от длъжността председател на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
2. НАЗНАЧАВА Тошо Георгиев Станков, ЕГН ..., за председател на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения