Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5160-МИ/НР
София, 31 януари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балчик

С вх. № МИ-10-3 от 29.01.2019 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Данаил Петров Караджов, в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов – председател и представляващ на ПП „ГЕРБ“, да бъде назначен Енчо Николов Стефанов за член на ОИК – Балчик, на мястото на починалия Никола Христов Гунчев.

Към предложението са приложени: пълномощно № 954/18.08.2016 г., декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за висше образование № 22467/15.03.1999 г. на Енчо Николов Стефанов и препис-извлечение от акт за смърт № 0005 от 16.01.2019 г. на Никола Христов Гунчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Никола Христов Гунчев като член на ОИК – Балчик, област Добрич, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Балчик, област Добрич, Енчо Николов Стефанов, ЕГН …..

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения