Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 516-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Гани Димитров Митев – главен редактор на Slivnini.bg, срещу решение № 32-ЕП от 20.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район – Сливенски

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-15-228 от 22.05.2014 г. до Централната избирателна комисия чрез РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, от Гани Димитров Митев - главен редактор на Slivnini.bg, срещу решение № 32-ЕП от 20.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски.

Към жалбата са приложени: копие от решение № 32 от 20.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски; копие на жалба от Гани Димитров Митев до РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. 157/19.05.2014 г.; копие на обява; снимка; копие на разпечатка от публикация в интернет страницата Slivnini.bg; копие на разпечатки от статии, публикувани на интернет-страници; нечетливо копие на снимка на автомобил с регистрационен номер СН 7878 СА. Към жалбата не са приложени доказателства, от които да се установява, че жалбоподателят е главен редактор на Slivnini.bg.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно, необосновано и незаконосъобразно, като се навеждат и доводи, че същото е взето в нарушение на чл. 70, ал. 4 от ИК, т.е. при липса на необходимото мнозинство. Иска се ЦИК да отмени изцяло обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и с оглед на извършеното нарушение на чл. 168, ал. 3 и чл. 182, ал. 3 от ИК и да се приложи разпоредбата на чл. 474, ал. 1 от ИК. Направено е искане ЦИК да се произнесе по съществото, като състави акт за установяване на административно нарушение и наложи предвиденото в закона наказание.

Решение № 32-ЕП от 20.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, е постановено по жалба от Гани Димитров Митев - главен редактор на Slivnini.bg, с твърдение, че кметът на община Сливен Кольо Милев е нарушил разпоредбите на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 от ИК, като е присъствал на мероприятия, в които е извършена предизборна агитация в различни населени места в общината, използвайки служебен автомобил на община Сливен.

Жалбата е разгледана на заседание на РИК на 20 май 2014 г. при наличие на необходимия кворум. От решението е видно, че е подложен на гласуване проект на решение за оставяне без уважение на подадената жалба. В гласуването по проект на решение за оставяне без уважение на жалбата са участвали 12 членове на РИК, от които 7 са гласували „за", а 5 са гласували „против". При този резултат от гласуването е налице хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, поради което следва да се приеме, че е налице решение за отхвърляне на предложения проект за решение, независимо че същото е оформено с диспозитив за оставяне без уважение на жалбата. Решението на РИК в този случай е следвало да се оформи с диспозитив, от който да става ясно, че предложението за решение е отхвърлено. Освен това в решението не са изложени каквито и да било мотиви, които да обосновават предложения проект за решение.

Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена от физическото лице Гани Димитров Митев, доколкото не са приложени доказателства за правосубектност на юридическо лице, което представлява.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на РИК подлежи на обжалване по реда на чл. 73 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Подадената жалба на 21 май 2014 г. срещу решение № 32-ЕП от 20.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, се явява подадена в срок от лице с правен интерес и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Разгледана по същество жалбата е основателна. Обжалваното решение е постановено при пряко противоречие с разпоредбата на чл. 70, ал. 4, предл. второ от ИК, като е постановен диспозитив на решението, с който жалбата се оставя без уважение като неоснователна, вместо отхвърля предложения проект за решение. Освен това от съдържанието на решението не могат да се извлекат каквито и да било мотиви, които обосновават предложения проект на решение. Липсата на изложение на мотиви и на фактически обстоятелства, на които се основава решението, е основание да се приеме, че решението е незаконосъобразно.

Разглеждането на първоначално подадената жалба с вх. № 157 от 19.05.2014 г. от Гани Димитров Митев е от изричната компетентност на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 32-ЕП от 20 май 2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, като необосновано и незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, за произнасяне по съществото на спора.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения