Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 516-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Венец, област Шумен, назначена с Решение № 294-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-403 от 24.08.2011 г. от кмета на община Венец, придружено с молба от Семра Селимова Ибрямова - член на ОИК в община Венец, област Шумен, да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК. Постъпило е и предложение от Орхан Велиев Кърджалиев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаването на Радостина Неделчева Тодорова за член на ОИК в община Венец, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Семра Селимова Ибрямова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Венец, област Шумен.
2. НАЗНАЧАВА Радостина Неделчева Тодорова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Венец, област Шумен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения