Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5158-МИ/НР
София, 24 януари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

С вх. № МИ-10-29\1 от 24.01.2019 г. е постъпило предложение от Юксел Рафат Расим – упълномощен представител на ПП ДПС, за зам.-председател на ОИК – Садово, да бъде назначена Елена Емилова Желязкова на мястото на освободената с Решение № 5142-МИ/НР от 11 октомври 2018 г. на ЦИК Феризе Айнур Али.

Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно от Мустафа Карадайъ – председател на ПП ДПС, в полза на Юксел Рафат Расим; заверени копия от личната карта и от дипломата за завършено висше образование на Елена Емилова Желязкова и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Садово, област Пловдив, Елена Емилова Желязкова, ЕГН ....

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения