Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5158-МИ/НР
София, 24.01.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

С вх. № МИ-10-29\1 от 24.01.2019 г. е постъпило предложение от Юксел Рафат Расим – упълномощен представител на ПП ДПС, за зам.-председател на ОИК – Садово, да бъде назначена Елена Емилова Желязкова на мястото на освободената с Решение № 5142-МИ/НР от 11 октомври 2018 г. на ЦИК Феризе Айнур Али.

Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно от Мустафа Карадайъ – председател на ПП ДПС, в полза на Юксел Рафат Расим; заверени копия от личната карта и от дипломата за завършено висше образование на Елена Емилова Желязкова и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Садово, област Пловдив, Елена Емилова Желязкова, ЕГН ....

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.01.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1112-МИ / 16.09.2019

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

  • № 1111-МИ / 16.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

  • № 1110-МИ / 16.09.2019

    относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

  • всички решения