Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5157-МИ/НР
София, 17.01.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

С вх. № МИ-10-1 от 15.01.2019 г. по електронната поща на ЦИК и в оригинал с вх. № МИ-10-1\1 от 17.01.2019 г. е постъпило предложение от Алкин Осман Неби – упълномощен представител на ПП ДПС, за секретар на ОИК – Кубрат, да бъде назначена Елис Неждет Софта-Мехмед на мястото на освободената с Решение № 5156-МИ/НР от 15 януари 2019 г. на ЦИК Бахтишен Назми Басри.

Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно от Мустафа Карадайъ в полза на Севгин Назъм Шукри; заверено копие от пълномощно от Севгин Назъм Шукри в полза на Алкин Осман Неби; заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Елис Неждет Софта-Мехмед и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Кубрат, област Разград, Елис Неждет Софта-Мехмед, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

За председател: Румяна Стоева-Сидерова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 17.01.2019 в 13:32 часа

Календар

Решения

  • № 1112-МИ / 16.09.2019

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

  • № 1111-МИ / 16.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

  • № 1110-МИ / 16.09.2019

    относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

  • всички решения