Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5156-МИ/НР
София, 15.01.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-6 от 11.01.2019 г. с приложено заявление от Бахтишен Назми Басри за освобождаването й като секретар на ОИК – Кубрат, поради възникнала несъвместимост.

С вх. № МИ-15-6\1 от 14.01.2019 г. е пристигнал оригиналът на заявлението от Бахтишен Назми Басри.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Кубрат, област Разград, Бахтишен Назми Басри, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.01.2019 в 15:52 часа

Календар

Решения

  • № 5165 / 19.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5164-МИ/НР / 19.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения