Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5150-МИ/НР
София, 14.12.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-533 от 10.12.2018 г. от община Панагюрище с приложено заявление от Яница Константинова Таушанова-Мирева за освобождаването й като секретар на ОИК – Панагюрище, поради възникнала несъвместимост.

С вх. № МИ-06-533\1 от 13.12.2018 г. е пристигнал оригиналът на заявлението на Яница Константинова Таушанова-Мирева, изпратено от кмета на община Панагюрище.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Яница Константинова Таушанова-Мирева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2018 в 13:38 часа

Календар

Решения