Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5142-МИ/НР
София, 11 октомври 2018 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-200 от 03.10.2018 г. от председателя и секретаря на ОИК – Садово, с което се прави искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на зам.-председателя на ОИК – Садово, Феризе Айнур Али, поради наличие на фактическия състав по чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК. В искането се сочи, че г-жа Али не е участвала в работата на комисията на три поредни заседания, проведени на 13.09.2018 г., 26.09.2018 г. и на 02.10.2018 г. без да е уведомила комисията за наличие на уважителни причини за отсъствието й. Към преписката са приложени копия от следните документи: съобщенията за свикване на посочените по-горе заседания, публикувани на интернет страницата на ОИК – Садово и присъствен списък от провеждането на всяко заседание.

С изх. № МИ-15-203 от 04.10.2018 г. ЦИК е изпратила писмо до ОИК – Садово за представяне на допълнителни документи към преписката, както и доказателства за уведомяването на г-жа Али за свикване на заседанията на ОИК, на които не е присъствала.

С изх. № МИ-15-202 от 04.10.2018 г. ЦИК е изпратила писмо чрез ОИК – Садово до г-жа Али да посочи в най-кратък срок причините, поради които не е взела участие в заседанието.

С писма вх. № МИ-15-200/2 от 09.10.2018 г. и № МИ-15-200/3 от 11.10.2018 г. ОИК – Садово са представили копия от следните документи: решение № 8-МР/02.10.2018 г. на ОИК за упълномощаване на председателя и секретаря на ОИК– Садово да правят писмени искания до ЦИК при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2 от ИК за член на ОИК – Садово; копие от решение № 9-МР/10.10.2018 г. за определяне ред на действие на ОИК при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2 от ИК за член на ОИК – Садово; присъствен списък от проведено заседание на 10.10.2018 г.; доклад с вх. № 2/10.10.2018 г. на ОИК, от Янко Иванов Янев – член на ОИК; доклад с вх. № 3/10.10.2018 г. на ОИК, от Димитър Любенов Алексов – секретар на ОИК и искане от председателя и секретаря на ОИК – Садово до ЦИК в допълнение към вх. № МИ-15-200/03.10.2018 г. на ЦИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 във връзка с разпоредбата на чл. 51, чл. 2, т. 6 от ИК пълномощията на член на ОИК се прекратяват предсрочно при неучастие по неуважителни причини в три поредни или общо пет заседания през годината. Фактът на отсъствието на Феризе Айнур Али от посочените по-горе заседания на ОИК – Садово, се установява и от проведените разговори от член на ЦИК с председателя и секретаря на ОИК – Садово.

От представените към преписката документи е видно, че в началото на месец септември 2018 г. е проведен телефонен разговор от секретаря на ОИК с г-жа Али, в който тя го е уведомила, че е извън страната. От тогава до настоящия момент няма връзка с нея и не се е явявала на заседанията на ОИК, включително и на проведеното на 10.10.2018 г. видно и от присъствените списъци от проведените заседания.

В Централната избирателна комисия не е постъпил отговор от г-жа Али относно причините, поради които не участва в работата на комисията, свързана с организацията и провеждането на местен референдум на 13.10.2018 г.

Предвид изложеното са налице предпоставките за предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Феризе Айнур Али – зам.-председател на ОИК, поради отсъствието й от три поредни заседания на комисията през 2018 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6, чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на зам.-председателя на ОИК– Садово, област Пловдив, Феризе Айнур Али, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения