Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5135-ЕП/МИ/ПВР/НР
София, 20 септември 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Враца, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-31 от 19.09.2018 г. на Централната избирателна комисия от Калин Каменов – кмет на община Враца, с искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми.

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с преместването на изборните книжа и материали от неизползваемата част на детска градина „Радост, филиал „Люляк“, кв. Медковец, в сградата на Общинска администрация – гр. Враца, поради завършен основен ремонт на сградата на Общинска администрация - гр. Враца, и предстояща реконструкция на неизползваемата част на детска градина „Радост, филиал „Люляк“, кв. Медковец, както следва:

- изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. – от складово помещение на първия етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в стая в архивно мазе с 1-ви пореден номер в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- книжа и материали от националния референдум през 2015 г. – от складово помещение на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в стая в архивно мазе с 1-ви пореден номер в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., І и ІІ тур. – от занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в архивно помещение № 2 срещу стола в сградата на Общинска администрация – гр. Враца, и в архивно помещение вляво от входа на стола в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- книжа и материали от националния референдум през 2016 г. – от санитарен бокс на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в стая в архивно мазе с 1-ви пореден номер в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., І и ІІ тур. – от занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в архивно помещение № 1 срещу стола в сградата на Общинска администрация – гр. Враца.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

В писмото има искане за разрешаване достъп до помещение – санитарен бокс на първия етаж на неизползваемото крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г., във връзка с предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. Враца, и унищожаване на книжа и материали с изтекъл срок на съхранение.

Съгласно Решение № 103-НР на ЦИК от 4 януари 2013 г., т. 17: „Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението“. Ако в помещението се съхраняват само изборни книжа и материали от националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г., не се изисква специално разрешение на ЦИК, а помещението се отваря със заповед на кмета.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми, във връзка с преместването им в сградата на Общинска администрация – гр. Враца, както следва:

- изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. – от складово помещение на първия етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в стая в архивно мазе с 1-ви пореден номер в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- книжа и материали от националния референдум през 2015 г. – от складово помещение на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в стая в архивно мазе с 1-ви пореден номер в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., І и ІІ тур. – от занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в архивно помещение № 2 срещу стола в сградата на Общинска администрация – гр. Враца, и в архивно помещение вляво от входа на стола в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- книжа и материали от националния референдум през 2016 г. – от санитарен бокс на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в стая в архивно мазе с 1-ви пореден номер в сградата на Общинска администрация – гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., І и ІІ тур. – от занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, в архивно помещение № 1 срещу стола в сградата на Общинска администрация – гр. Враца.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новите помещения, определени за тяхното съхранение.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

След преместване на книжата и материалите от изборите и референдумите новите помещения се запечатват по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения