Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 513-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, назначена с Решение № 182-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-406/24.08.2011 г. от Иван Захариев Владимиров - пълномощник на ПП „ГЕРБ", община Рила, област Кюстендил, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, като на мястото на члена на ОИК Стефан Димитров Станчов, от квотата на ПП „ГЕРБ", да бъде назначен Божидар Иванов Георгиев. Предложението е придружено от заявление от Стефан Димитров Станчов за освобождаването му като член на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Божидар Иванов Георгиев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Стефан Димитров Станчов, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Божидар Иванов Георгиев, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения