Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5120-МИ/ПВР/НС
София, 4 септември 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в административната сграда на Общинска администрация – Провадия, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № ЦИК-14-30 от 30.08.2018 г. и в оригинал с вх. № ЦИК-14-30\1 от 03.09.2018 г. от инж. Филчо Филев – кмет на община Провадия, област Варна, за разрешаване на достъп до запечатани помещения с изборни книжа и материали, както следва:

- стая 422 на ІV етаж в административната сграда на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени през 2015 г.;

- стая 401 на ІV етаж в административната сграда на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2016 г.;

- стая 423 на ІV етаж в административната сграда на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени през 2017 г.;

с цел преместването им в стая 413 на ІV етаж в сградата на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от произведения местен референдум през 2017 г.

Достъпът до помещенията е във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Общинска администрация – Провадия, по проект BG16RFOP001-2.001-0008-C01.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения с изборни книжа и материали, както следва:

- стая 422 на ІV етаж в административната сграда на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени през 2015 г.;

- стая 401 на ІV етаж в административната сграда на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2016 г.;

- стая 423 на ІV етаж в административната сграда на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени през 2017 г.;

с цел преместването им в стая 413 на ІV етаж в сградата на община Провадия, в която се съхраняват изборни книжа и материали от произведения местен референдум през 2017 г. и във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Общинска администрация – Провадия, по проект BG16RFOPдд1-2.001-0008-C01.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Изборните книжа и материали от помещения – стая № 422, № 401 и № 423, да се пренесат и подредят в помещение № 413, определено за тяхното съхранение, и то да се запечата по реда на същото решение.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения