Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5119-МИ/НР
София, 4 септември 2018 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Главиница, област Силистра

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-182 от 31.08.2018 г. е постъпило писмо от ОИК – Главиница, за предсрочно прекратяване пълномощията на Снежана Костадинова Станева, член на ОИК – Главиница, поради смърт.

Към писмото на ОИК – Главиница е приложен препис-извлечение от акт за смърт № 0019 от 02.08.2018 г. на Снежана Костадинова Станева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Снежана Костадинова Станева като член на ОИК – Главиница, област Силистра, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения