Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5119-МИ/НР
София, 4 септември 2018 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Главиница, област Силистра

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-182 от 31.08.2018 г. е постъпило писмо от ОИК – Главиница, за предсрочно прекратяване пълномощията на Снежана Костадинова Станева, член на ОИК – Главиница, поради смърт.

Към писмото на ОИК – Главиница е приложен препис-извлечение от акт за смърт № 0019 от 02.08.2018 г. на Снежана Костадинова Станева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Снежана Костадинова Станева като член на ОИК – Главиница, област Силистра, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения