Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5115-МИ/НР
София, 21 август 2018 г.

ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-174 от 20.08.2018 г. от Гюлджан Метин Бедри за освобождаването й като член на ОИК – Главиница, поради лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Главиница, област Силистра, Гюлджан Метин Бедри, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения