Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 511-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сливница, Софийска област, назначена с Решение № 147-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-400 от 24.08.2011 г. на ЦИК от Георги Георгиев, кмет на община Сливница, Софийска област, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Сливница, като от състава да бъде освободена Живка Богданова Васева - член на комисията, предложена от ПП „АТАКА", по лична молба, и на нейно място бъде назначен за член на комисията Кирил Павлов Младенов, предложени от ПП „АТАКА".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Сливница, Софийска област, Живка Богданова Васева - член.
НАЗНАЧАВА Кирил Павлов Младенов, ЕГН ..., за член на ОИК в община Сливница, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения