Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5100
София, 5 юли 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Благоевград, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2015 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от втория тур на изборите за кметове на кметства с. Еленово, с. Българчево и с. Церово през 2015 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и от националния референдум през 2016 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-23 от 21.06.2018 г. на Централната избирателна комисия от Атанас Камбитов – кмет на община Благоевград, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, намиращи се в сградата на Общинска администрация – Благоевград, ул. „Георги Измирлиев“ № 1:

 1. помещение № 3, в което се съхраняват книжа от националния референдум през 2015 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от втория тур на изборите за кметове на кметства с. Еленово, с. Българчево и с. Церово на 1 ноември 2015 г.;
 2. помещение № 4, в което се съхраняват книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;
 3. помещение № 6, в което се съхраняват книжа от изборите за народни представители през 2017 г.;
 4. помещение № 8, в което се съхраняват книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;
 5. помещение № 9, в което се съхраняват книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и от националния референдум през 2016 г.

Искането е във връзка с реализация на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“, финансиран с Договор за БФП № BG16RFOP001-1.008-0006.C01.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения, намиращи се в сградата на Общинска администрация – Благоевград, ул. „Георги Измирлиев“ № 1:

1. помещение № 3, в което се съхраняват книжа от националния референдум през 2015 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от втория тур на изборите за кметове на кметства с. Еленово, с. Българчево и с. Церово на 1 ноември 2015 г.;

2. помещение № 4, в което се съхраняват книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

3. помещение № 6, в което се съхраняват книжа от изборите за народни представители през 2017 г.;

4. помещение № 8, в което се съхраняват книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

5. помещение № 9, в което се съхраняват книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и от националния референдум през 2016 г.,

с цел реализация на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“, финансиран с Договор за БФП № BG16RFOP001-1.008-0006.C01.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

За времето на извършване на ремонтните дейности изборните книжа и материали да бъдат надлежно съхранявани под контрола на комисията от длъжностни лица, определени със заповедта на кмета.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения