Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 510-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ПЛАН БГ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-160 от 22.05.2014 г. от сдружение „ПЛАН БГ", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - представляващ сдружението, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 341-EП от 12.05.2014 г. на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и 13 (тринадесет) лица - представители на сдружение „ПЛАН БГ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 13 (тринадесет) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 13 упълномощени представители на сдружение „ПЛАН БГ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Албена Димитрова Стоянова
2. Павел Георгиев Павлов
3. Ваня Стефанова Атанасова
4. Иван Ангелов Рашков
5. Красимир Владков Петров
6. Мария Веселинова Гущерова
7. Велин Юлиев Ибрахимов
8. Иван Димитров Попов
9. Емилия Илиева Герова
10. Георги Илиев Коцев
11. Станислава Николова Банкова
12. Анка Евлогиева Велинова
13. Валери Красимиров Дахминов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения