Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 51-МИ
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-16 от 19.05.2021 г. е постъпило предложение от Наталия Тодорова – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за промяна в състава на ОИК – Никола Козлево. Предлага се на мястото на Галина Василева Маринова – член на ОИК, да бъде назначен Стоян Весков Русев.

Към предложението са приложени: заявление от Галина Василева Маринова за освобождаването й като член на ОИК – Никола Козлево; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стоян Весков Русев, пълномощно в полза на Наталия Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Галина Василева Маринова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения