Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 51-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 215 и чл. 217 от Изборния кодекс и писмо с изх. № 03-11-4 от 02.04.2019 г. на главния секретар на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 1. Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет (АМС) областните и общинските администрации. Централната избирателна комисия съответно районната избирателна комисия (РИК) съгласува предоставена от АМС съответно от областната администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на Закона за обществените поръчки относно сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно §3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
 1. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

2.1. Протоколи, респективно чернови на протоколи на секционни избирателни комисии (СИК) и РИК и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на РИК и СИК, ЦИК подава по електронен път до АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината. ЦИК утвърждава за печат образец на протоколите на РИК и СИК.

Общинските администрации подават по електронен път чрез областните администрации до РИК, ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции по общини, райони и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК.

2.2. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за издадените удостоверения.

При изработването на удостоверенията се съобразява Решение № 50-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).

2.3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, отличителни знаци за членовете на СИК и други книжа, като заявления, декларации, удостоверения и други материали по преценка на АМС.

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени форма и реквизити с Решение № 37-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК.

Отличителните знаци за членовете на СИК се утвърждават с нарочно решение на ЦИК.

Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капака по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

 1. Областните администрации осигуряват:

3.1. Торби за съхранение на изборни книжа, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините, печати на РИК, други книжа и материали, в съответствие с решенията на ЦИК.

Торби за съхранение на изборните книжа и материали след изборите, в съответствие с изисквания, определени в нарочно решение на ЦИК.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с нарочно решение на ЦИК размер, форма и материал.

Изработването на печати на РИК се извършва по утвърдени форма и реквизити с Решение № 37-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК.

Печат на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК се изработва по утвърдени форма и реквизити с Решение № 38-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК.

 1. Общинските администрации осигуряват:

4.1. Копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, опаковъчни материали, химикали, пишещи със син цвят и други книжа и материали, необходими за работата на СИК.

Използва се копирната техника от изборите, произведени през 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., като при необходимост кметовете, съгласувано с областния управител, осигуряват необходимата техника и консумативи за нея.

4.2. Формуляри на заявления, декларации, удостоверения и др., за работа на общинските администрации.

4.3. Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната съответно общинската администрация съгласувано с решение на РИК.

 1. Изработването, доставката и съхранението на необходимите за СИК извън страната изборни книжа и материали, извън тези по т. 2, се организира от Министерството на външните работи.
 2. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК съответно РИК.
 3. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК съответно РИК.
 4. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на РИК, която съвместно с общинската администрация снабдява СИК с изборни книжа и материали.
 5. АМС, областната съответно общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и РИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.
 6. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения