Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 51-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с вх. № ЕП-05-36 от 31.03.20014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 26.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между политическите партии и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и девети район - Хасковски, поради което съставът на РИК в Двадесет и девети район - Хасковски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Хасково предложения от политическите партии и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район - Хасковски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Карев Челебиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Велев Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Димчев Гъбов
СЕКРЕТАР: Ибрям Раиф Мустафа
ЧЛЕНОВЕ: Таня Владкова Димитрова
  Димитър Атанасов Цветков
  Георги Митков Митев
  Албена Димитрова Ченголова
  Славея Георгиева Костадинова
  Атанас Зафиров Янчев
  Веско Цветанов Георгиев
  Бойчо Георгиев Бойчев
  Хамдие Тасим Сабри
  Татяна Петкова Ангелова
  Еленка Димитрова Михайлова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения