Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5098
София, 5 юли 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Поморие, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г. и през 2017 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и национални референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-36 от 21.06.2018 г. на Централната избирателна комисия от Иван Алексиев – кмет на община Поморие, област Бургас, за разрешаване на достъп до запечатано помещение (зала № 1), намиращо се на първия етаж на административната сграда на община Поморие, гр. Поморие, ул. “Солна” № 5, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г. и 2017 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и национални референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г.

Искането е във връзка с приключването на строително-монтажните дейности по проект „Енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – гр. Поморие“ и връщане на книжата в ремонтираните помещения в Учрежденския архив на община Поморие, област Бургас, както следва:

 1. помещение № 1 – изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;
 2. помещение № 2 – изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и национален референдум през 2015 г.;
 3. помещение № 4 – изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., национални референдуми през 2013 г., и 2016 г. и изборите за народни представители през 2014 г.;
 4. помещение № 5 – изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

Искането е и във връзка с писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. и № МИ-06-297\1 от 31.05.2018 г. на ЦИК за действия по компетентност и достъп до изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение (зала № 1), намиращо се на първия етаж на административната сграда на община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г. и 2017 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и национални референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., с цел предоставяне на информацията, посочена в писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. и № МИ-06-297\1 от 31.05.2018 г. на ЦИК, и връщане на книжата в ремонтираните помещения в Учрежденския архив на община Поморие, област Бургас, както следва:

1. помещение № 1 – изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

2. помещение № 2 – изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и национален референдум през 2015 г.;

3. помещение № 4 – изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., национални референдуми през 2013 г. и 2016 г. и изборите за народни представители през 2014 г.;

4. помещение № 5 – изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новите помещения, определени за тяхното съхранение.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Извън посочените действия във връзка с писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. и № МИ-06-297\1 от 31.05.2018 г. на ЦИК не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Новите помещения се запечатват по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК. Копие от информацията, която се предоставя на заявителите съгласно писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. и № МИ-06-297\1 от 31.05.2018 г. на ЦИК, следва да се изпраща на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения