Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5097-НС
София, 3 юли 2018 г.

ОТНОСНО: промени в състава на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, изразяващо се в изключване на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ от състава на коалицията. Заявлението е подадено от представляващия коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Аглика Стефчева Виденова с пълномощно № 033 от 27.06.2018 г. Коалицията е регистрирана с Решение № 4261-НС от 8 февруари 2017 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., под № 7-1 от 29 юни 2018 г.

Към заявлението са приложени:

- Решение от 25 юни 2018 г. за промени в състава на коалиция от партии, регистрирана в ЦИК за участие с общи листи в изборите за 44-то Народно събрание, произведени на 26 март 2017 г. Решението за промяна в състава на коалицията е подписано от представляващите партиите, включени в състава на коалицията.

- Копие на договор за създаване на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в избори от 7 февруари 2017 г.

- Заверено копие на пълномощни от Корнелия Петрова Нинова, представляваща коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ и партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ № 033 от 27 юни 2018 г. и № 94 от 27 юни 2018 г. в полза на Аглика Стефчева Виденова.

- Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ по ф.д. № 1969/1990 г., VІ-8 състав, издадено от СГС на 05.04.2018 г.

Видно от решението от 25 юни 2018 г. след промените в състава на коалицията същата включва партия „Българска социалистическа партия“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, партия „Комунистическа партия на България“, представлявана от Александър Димитров Паунов, партия „Нова зора“, представлявана от Минчо Мънчев Минчев, партия „Политически клуб „Екогласност“, представлявана от Емил Ценов Георгиев, и партия Политически клуб „Тракия“, представлявана от Стефан Венелинов Начев. Коалицията се представлява от председател – Корнелия Петрова Нинова.

Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс. В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 144 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“.

АНУЛИРА Удостоверение № 8 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК и издава ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения