Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5089-ЕП/МИ
София, 21.06.2018

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Смолян, област Смолян, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-34 от 19.06.2018 г. от Николай Мелемов – кмет на община Смолян, с искане за разрешаване отваряне на запечатани помещения, находящи се на първия етаж в сградата на община Смолян: стая № 105 (архивохранилище), в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., и стая № 108 (архивохранилище), в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г., във връзка с писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК и № МИ-06-297/3 от 12.06.2018 г.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, находящи се на първия етаж в сградата на община Смолян: стая № 105 (архивохранилище), в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., и стая № 108 (архивохранилище), в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г., за предоставяне на информацията, посочена в писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК и № МИ-06-297/3 от 12.06.2018 г.

Достъпът да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Извън посочените действия във връзка с писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. и № МИ-06-297/3 от 12.06.2018 г. на ЦИК не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Копие от информацията, която се предоставя на заявителите съгласно писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. и № МИ-06-297/3 от 12.06.2018 г. на ЦИК, следва да се изпраща на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 21.06.2018 в 15:13 часа

Календар

Решения

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 5162-НС / 12.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5161-МИ/НР / 07.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • всички решения