Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 508-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” срещу Решение № 16 от 22 август 2011 г. на ОИК в община Петрич, област Благоевград

Постъпила е жалба вх. № 427 от 23.08.2011 г. от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", чрез председателя Георги Чавдаров Анастасов срещу Решение № 16 от 22 август 2011 г. на ОИК в община Петрич относно указания за представяне на изрично решение на централното ръководство на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Петрич.
Към жалбата са приложени: заявление за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в Общинска избирателна комисия в община Петрич - Приложение № 25, подписано от упълномощен представител на партията; копие от удостоверение за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в ЦИК № 24 от 5 август 2011 г.; копие от решението на централното ръководство на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", представено в ЦИК; пълномощно от председателя на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", изх. № МИ-47 от 12.08.2011 г., в полза на Тони Георгиев Карамфилов и копие от обжалваното решение.
В жалбата се твърди, че партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" е представила всички документи, които се изискват за регистрация на партията в ОИК в изпълнение на чл. 95, ал. 1 - 4 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК относно регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. По заявлението на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Общинската избирателна комисия в община Петрич е постановила Решение № 16 от 22.08.2011 г., с което указва на представител на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", че следва в тридневен срок да представи решение от ръководството на партията за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. на територията на община Петрич.
С жалбата се иска ЦИК да постанови решение за отмяна на обжалваното решение и да даде задължителни указания на ОИК в община Петрич да завърши регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена срещу решение на ОИК, което няма самостоятелно действие и има характер на указание в процедура по регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Ето защо жалбата се явява процесуално недопустима и не следва да бъде разгледана. Съображенията на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" следва да бъдат представени пред ОИК в община Петрич и същите следва да бъдат обсъдени задължително от ОИК при постановяване на решението по заявлението на партията за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В случай че ОИК в община Петрич постанови отказ да регистрира партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", отказът ще подлежи на обжалване пред ЦИК на основание чл. 33, ал. 3 от ИК и по тази жалба ЦИК ще се произнесе с окончателно решение.
Като взе предвид, че жалбата е подадена срещу указание на ОИК в община Петрич, което не подлежи на обжалване, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба вх. № 427 от 23.08.2011 г. от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" срещу Решение № 16 от 22 август 2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, и прекратява производството.
Изпраща копие от жалбата в ОИК в община Петрич за разглеждане при постановяване на решение по заявлението за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения