Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5077-ЕП/МИ
София, 12 юни 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Велики Преслав, област Шумен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-14-28 от 11.06.2018 г. от д-р Александър Горчев – кмет на община Велики Преслав, област Шумен, с искане за разрешаване отваряне на запечатани помещения в община Велики Преслав, област Шумен, находящи се в сградата на общинската администрация в гр. Велики Преслав, ул. „Б. Спиров“ № 58, а именно:

- вътрешно помещение на втори етаж, стая № 200, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25.05.2014 г.;

- помещение на шести етаж, стая № 603, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25.10.2015 г. и на 01.11.2015 г., и национален референдум през 2015 г., изборите за народни представители, произведени на 26.03.2017 г., частичен избор за кмет на кметство Кочово, община Велики Преслав, произведени на 18.02.2018 г., и частичен избор за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, произведени на 20.05.2018г., във връзка с писмо № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения в община Велики Преслав, област Шумен, находящи се в сградата на общинската администрация в гр. Велики Преслав, ул. „Б. Спиров“ № 58, а именно:

- вътрешно помещение на втори етаж, стая № 200, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25.05.2014 г.;

- помещение на шести етаж, стая № 603, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25.10.2015 г. и на 01.11.2015 г., и национален референдум през 2015 г., изборите за народни представители, произведени на 26.03.2017 г., частичен избор за кмет на кметство Кочово, община Велики Преслав, произведени на 18.02.2018 г., и частичен избор за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, за предоставяне на информацията, посочена в писмо № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Извън посочените действия във връзка с писмо наш изх. № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Копие от информацията, която се предоставя на заявителите съгласно писмо изх. № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК, следва да се изпраща на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • № 2526-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • всички решения