Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 507-МИ
София, 26 август 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-39 от 25.08.2021 г. от Шендоан Ремзи Халит – упълномощен представител на ПП „ДПС“, за освобождаване на Левент Байрамов Палов като заместник-председател на ОИК – Мъглиж. Към предложението е приложена декларация от Левент Байрамов Палов за освобождаването му от заеманата длъжност и пълномощно в полза на Шендоан Ремзи Халит.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Левент Байрамов Палов, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения