Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 507-ЕП
София, 2 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Волен Николов Сидеров, представляващ ПП „АТАКА“, собственик на телевизия „Алфа“, за нарушения на изискванията на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като взе предвид Акт № 34-ЕП от 23 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Волен Николов Сидеров, представляващ ПП „АТАКА“, собственик на телевизия „Алфа“, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 34-ЕП от 23 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 388-ЕП от 22 май 2019 г. на ЦИК, против Волен Николов Сидеров, ЕГН ……….., представляващ ПП „АТАКА“, собственик на телевизия „Алфа“, за нарушения на изискванията на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, с адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1:

- за това, че на 30 април 2019 г. в новините по телевизия „Алфа“ е разпространен видеоматериал, представляващ агитационен материал, в който не се съдържа информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление“ като недвусмислено и разбираемо послание;

- за това, че на 30 април, 2 май и 4 май 2019 г. в телевизия „Алфа“, в предаването „Държавата днес“ и „Новините в 12“ са излъчени видеоматериали, представляващи агитационни материали на ПП „АТАКА“, с които се уронва доброто име и честта на кандидата и водач на листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ Ангел Джамбазки.

Съгласно разпоредбата на чл. 183 ИК кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание

Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Установените в АУАН нарушения се потвърждават и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 388-ЕП от 22 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 34-ЕП от 22 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 48 от 22.05.2019 г. на ЦИК и сигнал с вх. № ЕП-10-81 от 21.05.2019 г. от Ангел Чавдаров Джамбазки, кандидат за член на Европейския парламент от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, при излъчване на репортажи по телевизия „Алфа“, с приложен 1 бр. диск с три видеоматериала, публикуван на официалния сайт на телевизия „Алфа“ на 30.04.2019 г.

АУАН № 34-ЕП от 22 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от ЗАНН в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК не е постъпило възражение от нарушителя.

АУАН № 34-ЕП от 22 май 2019 г. е връчен при условията на чл. 43, ал. 4 ЗАНН на 19.06.2019 г.

След като ЦИК прецени тежестта на нарушенията и всички свързани с него обстоятелства и факта, че Волен Николов Сидеров, ЕГН ………., представляващ ПП „АТАКА“, собственик на телевизия „Алфа“, е извършил нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, както и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършените нарушения и на основание чл. 496, ал. 3 и чл. 498 от Изборния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 1, чл. 59 и чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Волен Николов Сидеров, ЕГН ………., представляващ ПП „АТАКА“, собственик на телевизия „Алфа“, с адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, глоба в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

НАЛАГА на Волен Николов Сидеров, ЕГН ………., представляващ ПП „АТАКА“, собственик на телевизия „Алфа“, с адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, глоба в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Глобите да се заплатят на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението се връчва на нарушителя по реда на ЗАНН.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения