Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 507-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 1, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 40 - 48, чл. 50 - 57, чл. 176, ал. 2, чл. 203, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.

I. Съставяне на избирателни списъци

1. Избирателните списъци при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. се съставят, както следва:
а) избирателният списък - Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както и избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, (съответно от кмета на кметството или от кметския наместник), и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района;
б) избирателният списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения - Приложение № 3 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя от ръководителите на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, и се подписва от тях;
в) избирателният списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. на плавателните съдове под българско знаме - Приложение № 4 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя от капитаните на плавателни съдове под българско знаме и се подписва от тях;
г) избирателният списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане - приложение № 6 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и се подписва от тях;
д) допълнителен избирателен списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката - Приложение № 2 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката се съставя от секционните избирателни комисии и се подписва от председателя и секретаря на комисията.
2. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.
3. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

Избирателни списъци за гласуване

4.1. Избирателният списък - Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя по постоянен адрес на избирателите - български граждани по азбучен ред и включва имената на:
а) българските граждани, които са навършили 18 години към 23.10.2011 г. (изборния ден) включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат:
- постоянен адрес в района на избирателната секция;
- постоянен адрес в района на друга избирателна секция, но са поискали да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията, където е настоящият им адрес не по-късно от 08.10.2011 г. включително (14 дни преди изборния ден), със заявление - приложение № 15 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
б) избирателите, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответен документ в общината, района или кметството.
4.2. Избирателите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес. Само родените преди 31.12.1931 г. нямат задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория граждани са валидни личните (зелени) паспорти.
4.3. В отделни графи на избирателния списък се вписват:
а) името на избирателя, в последователност (по азбучен ред) собствено, бащино и фамилно име;
б) единен граждански номер (ЕГН), като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;
в) документ за самоличност, като се отбелязва видът и номерът му. Данните по предходното изречение не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване, като документът за самоличност следва да е валиден към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва както следва: лична карта - със съкращението „л.к.", а личен (зелен) паспорт - със съкращението „л.п";
г) адресът на избирателя, като се вписва постоянният адрес на избирателя. В случаите, когато избирател е поискал да бъде вписан в избирателните списъци на секцията, където е настоящият му адрес не по-късно от 08.10.2011 г. включително (14 дни преди изборния ден), със заявление - Приложение № 15 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа "Забележки" се вписва текст "н.а.".
4.4. Обособяват се графи „Подпис на избирателя" и „Забележки".
5.1. Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна - Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя при наличие на не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и:
а) са с постоянен адрес на територията на съответната община/район и са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна урна не по-късно от 22.09.2011 г. включително (30 дни преди изборния ден), със заявление - приложение № 19 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
б) са с настоящ адрес на територията на съответната община/район и с постоянен адрес на територията на друго населено място, но са подали заявление за вписване в списък по настоящ адрес - Приложение № 15 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), и са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна урна не по-късно от 22.09.2011 г. включително (30 дни преди изборния ден) със заявление - Приложение № 19 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
в) са приложили документ от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ наличието на трайно увреждане, което не им позволява да упражнят избирателното си право в изборно помещение.
5.2. Заявленията по предходната алинея се подписват саморъчно от избирателя с трайно увреждане и могат да бъдат подадени до съответната общинска администрация чрез приносител, писмо или факс. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено и в електронна форма на е-mail адреса на съответната общинска администрация в pdf - файл.
5.3. В избирателния списък графите „ЕГН" и „Документ за самоличност" се оставят празни и се попълват от подвижната секционна избирателна комисия в изборния ден. В графата „Забележки" членовете на подвижната секционна избирателна комисия вписват и часа на гласуване.
6.1. Допълнителният избирателен списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката - Приложение № 2 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя в изборния ден от секционните избирателни комисии.
6.2. В допълнителния избирателен списък се вписват:
а) избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в избрана от тях секция (по чл. 73 от ИК), различна от секцията по постоянния им адрес, след представяне на декларация - Приложение № 53 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
б) избирателите с удостоверение за гласуване на друго място, след представяне на оригинално удостоверение - приложение № 10 от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката;
в) избирателите ученици или студенти - редовно обучение, след представяне на декларация - Приложение № 53 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място на избирателната секция за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
г) избирателите, на които е издадено удостоверение по § 5, т. 1 от допълнителните разпоредби на ИК за гласуване в определено населено място, където са включени в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове - след представяне на оригинално удостоверение - Приложение № 13 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
6.3. Избирателите удостоверяват самоличността си с валиден документ за самоличност пред секционната избирателна комисия. Декларациите по предходната т. 2 се прилагат към допълнителния избирателен списък и са неразделна част от него.
6.4. В графата „Име" се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя. Списъкът се подписва от председателя и от секретаря на секционната избирателна комисия.
7.1. Избирателният списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения - Приложение № 3 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя по азбучен ред и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, намират се в такива заведения/домове и имат постоянен адрес на територията на Република България.
7.2. Ръководителите на заведението/дома уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
8.1. Избирателният списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на плавателните съдове под българско знаме - Приложение № 4 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя по азбучен ред и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към 23 октомври 2011 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, намират се на съответния плавателен съд под българско знаме и имат постоянен адрес на територията на Република България.
8.2. Капитанът на плавателния съд под българско знаме уведомява съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
9.1. Избирателният списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане - приложение № 6 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се съставя по азбучен ред и включва имената на задържаните лица - български граждани, които са навършили 18 години към 23.10.2011 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес на територията на Република България.
9.2. Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
10. Непосредствено под последното име на избирателя в избирателния списък се поставя черта. Кметът, кметският наместник и секретарят на общината/района, съответно ръководителят на лечебното заведение/дома, капитана на плавателния съд под българско знаме, ръководителят на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, полагат подписите си непосредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им.
11. При произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката в избирателния списък се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.

II. Обявяване и публикуване на избирателните списъци

12.1. Избирателният списък (за обявяване), съгласно приложение № 1 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се обявява от общинските администрации не по-късно от 12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден), на видно място на територията на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото му запазване.
12.2. Избирателният списък (за публикуване), съгласно Приложение № 1 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се публикува от общинските администрации не по-късно от 12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД "ГРАО" в МРРБ.
13. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден) и уведомяват за това общинските избирателни комисии.
14. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

IІІ. Дописване и вписване в избирателните списъци

15. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.
16.1. В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати. До предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии дописването на лицата по предходното изречение се извършва по писмено искане на избирателя - Приложение № 8 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката от съответната общинска администрация.
16.2. В избирателните списъци се вписват и имената на българските граждани, живеещи извън Република България, които се намират в страната в изборния ден и са били заличени от избирателните списъци след представяне на декларация. До предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии вписването на лицата по предходното изречение се извършва по писмено искане на избирателя - Приложение № 56 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, от съответната общинска администрация.
16.3. След предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии дописването на лицата по т. 16.1 се извършва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност, а на лицата по т.16.2 - след представяне на валиден документ за самоличност и на декларация - Приложение № 55 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
17. Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, ако отговарят на изискванията на чл. 3 от ИК и представят декларация - Приложение № 54 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
18.1. Дописването и вписването по т. 15, 16.3 и 17 се извършва в допълнителната страница на избирателния списък - след положените под чертата подписи на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, съответно останалите лица по т. 10. Секционната избирателна комисия попълва графа „Име", като се вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН", „Документ за самоличност", „Адрес".
18.2. Списъкът от имена, вписани от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (след чертата и подписите на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, съответно останалите лица по т. 10), се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
18.3. Под допълнителна страница на избирателния списък се разбират страницата, и всички останали страници на избирателния списък, останали непопълнени след отпечатването на списъка с имената на избирателите, ограничен с черта и подписан от кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, съответно останалите лица по т. 10 и предаването му на секционната избирателна комисия. Допълнителната страница съдържа графите, предвидени за съответния избирателен списък.
19.1. В допълнителната страница на избирателния списък не се вписват лицата, които фигурират в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК, с изключение на лицата по т. 15.
19.2. В списъка по чл. 187, ал. 1, т.7 от ИК се включват всички автоматизирано заличени от избирателните списъци лица и причините за заличаването им. Списъкът се отпечатва от ГД "ГРАО" към МРРБ и се предоставя на общинските администрации за предаване на СИК.


IV. Заличаване от избирателните списъци

20.1. От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които:
а) до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;
б) са заминали извън Република България не по-малко от два месеца преди изборния ден (22.08.2011 г.) включително и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии;
в) са вписани в списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната;
г) са поискали да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес със заявление - Приложение № 15 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, не по-късно от 08.10.2011 г. включително (14 дни преди изборния ден);
д) имат издадено удостоверение за гласуване на друго място - Приложение № 10 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
е) имат издадено удостоверение за гласуване в определено населено място, различно от това на секцията, в чийто избирателен списък са вписани за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. - Приложение № 13 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
ж) се намират в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения и са включени в избирателния списък - Приложение № 3 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
з) са задържани в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, по отношение на които няма влязла в сила присъда и са включени в избирателния списък - Приложение № 6 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
и) са включени в избирателните списъци на плавателни съдове - Приложение № 4 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
к) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.
20.2. Заличаването на лицата по т. 20.1., буква „б" става по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи предоставя на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за автоматизираното заличаване на лицата от избирателните списъци на 28.08.2011 г. (55 дни преди изборния ден) и на 07.10.2011 г. (15 дни преди изборния ден).
20.3. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ, а след отпечатването им - от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс, с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.

V. Отстраняване на непълноти и грешки
в избирателните списъци
21.1. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството - Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
21.2. Заявленията по т. 21.1. се приемат от съответната общинска администрация не по-късно от 15.10.2011 г. включително (7 дни преди изборния ден).
22.1. Кметът на общината, района или кметството разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
22.2. Решението на кмета може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 2 дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
23. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

VI. Отпечатване на избирателните списъци
24. Избирателните списъци се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения