Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5068-МИ/НР
София, 05.06.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павликени, област Велико Търново

С вх. № МИ-15-8 от 04.06.2018 г. е постъпило предложение от Стефан Николаев Грънчаров – упълномощен представител на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, за член на ОИК – Павликени, да бъде назначена Милка Тодорова Горанова на мястото на освободената с Решение № 5054-МИ/НР от 29 май 2018 г. на ЦИК Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Към предложението са приложени: заверено копие от дипломата за завършено висше образование и заверено копие от личната карта на Милка Тодорова Горанова; пълномощно в полза на Стефан Николаев Грънчаров.

С вх. № МИ-11-8\1 от 05.06.2018 г. в ЦИК е постъпила декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Милка Тодорова Горанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Павликени, област Велико Търново, Милка Тодорова Горанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 05.06.2018 в 15:54 часа

Календар

Решения

  • № 5157-МИ/НР / 17.01.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

  • № 5156-МИ/НР / 15.01.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

  • № 5155 / 10.01.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия“

  • всички решения