Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5061-ЕП/МИ
София, 5 юни 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Карнобат, област Бургас, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-14-15 от 04.06.2018 г. от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, с искане за разрешаване отваряне на запечатани помещения:

- стая в архива на община Карнобат, находящ се в сградата на общинска администрация, бул. „България“ № 12, подземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

- стая в архива на община Карнобат, находящ се в сградата на общинска администрация, бул. „България“ № 12, подземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от и от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.,

във връзка с писмо № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК и предвид постъпилото заявление за достъп до обществена информация от Десислава Христова Христова и Звезда Димитрова Банкова.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения:

- стая в архива на община Карнобат, находящ се в сградата на общинска администрация, бул. „България“ № 12, подземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

- стая в архива на община Карнобат, находящ се в сградата на общинска администрация, бул. „България“ № 12, подземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от и от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.,

за предоставяне на информацията, посочена в писмо № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК, и постъпилото заявление за достъп до обществена информация от Десислава Христова Христова и Звезда Димитрова Банкова.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Извън посочените действия във връзка с писмо наш изх. № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Копие от информацията, която се предоставя на заявителите съгласно писмо изх. № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК, следва да се изпраща на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения