Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 506-НС
София, 26 август 2021 г.

ОТНОСНО: прекратяване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”, открита с Решение № 480-НС от 26.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, със системен № F138305 от 27.07.2021 г., уникален номер на поръчката № 04312-2021-0012, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 27.07.2021 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка Решение № 480-НС от 26.07.2021 г. на  Централната избирателна комисия (ЦИК) за откриване  процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ПРЕКРАТЯВА процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”, открита с Решение № 480-НС от 26.07.2021 г. на ЦИК, със системен № F138305 от 27.07.2021 г., уникален номер на поръчката № 04312-2021-0012, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 27.07.2021 г.

2. Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП.

3. Мотиви за прекратяване: в посочения в обявлението за обществената поръчка срок за получаване на оферти не е подадена нито една оферта.

Настоящото решение може да се обжалва на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от публикуването му в Регистъра на обществените поръчки.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения