Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5052-МИ
София, 25 май 2018 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие в частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, втори тур на 27 май 2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 38-3 от 25.05.2018 г., подписано от представляващия сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ Радослав Георгиев Георгиев – председател, подадено от пълномощника Емилиян Емилов Григоров, за регистрация на наблюдатели на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г. – ІІ тур на 27 май 2018 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев в полза на Емилиян Емилов Григоров, пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ сдружението, в полза на 21 (двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в частичните избори за кметове на 20 май 2018 г. – ІІ тур на 27 май 2018 г., представен и на технически носител; 21 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

Сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ е регистрирано за участие с наблюдатели в частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, с Решение № 5047-МИ от 17 май 2018 г. и Решение № 5051-МИ от 22 май 2018 г. на ЦИК.

От писмо вх. № ЧМИ-18-2\2 от 25 май 2018 г. на „Информационно обслужване“ АД се установи, че 20 лица отговарят на изискванията, а едно от лицата не отговаря на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г. 20 (двадесет ) упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Иванка Григорова Иванова

2.

Даниела Емилова Цветанова

3.

Велизар Тодоров Иванов

4.

Анна Светославова Иванова

5.

Татяна Кольова Тошкова

6.

Цветан Петков Цветков

7.

Тихомир Ваньов Тошков

8.

Венка Цветкова Стайкова

9.

Венетка Иванова Петкова

10.

Славка Иванова Нинова

11.

Марияна Целова Иванова

12.

Ивайло Рангелов Илиев

13.

Маргарита Велкова Целова

14.

Цветелина Тихомирова Йорданова

15.

Лозан Лозанов Иванов

16.

Василка Георгиева Петрова

17.

Теменужка Андреева Тошева

18.

Георги Неделков Кръстев

19.

Сашо Стефанов Петков

20.

Теменужка Величкова Дренчова

Съгласно т. 15 от Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК в една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения