Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5051-МИ
София, 22 май 2018 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие в частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, втори тур на 27 май 2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 38 от 17.05.2018 г. от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, представлявано от Радослав Георгиев Георгиев – председател на сдружението, регистрирано с Решение № 5047-МИ от 17 май 2018 г. на ЦИК, за регистрация на наблюдатели на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ сдружението, в полза на 2 (две) лица – упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в частичните избори за кметове на 20 май 2018 г., представен и на технически носител; 2 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

От писмо вх. № ЧМИ-18-3/22 май 2018 г. на „Информационно обслужване“ АД се установява, че от предложените за регистрация 2 лица едно лице отговаря на изискванията за наблюдател, а едно лице не отговаря на изискванията за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 20 май 2018 г., тъй като е регистрирано като кандидат за кмет в частичните избори за кмет на община Макреш на 20 май 2018 г. от името на инициативен комитет.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г. 1 (един) упълномощен представител на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, както следва:

Павла Цветанова Цветкова, ЕГН ...

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения