Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5051-МИ
София, 22.05.2018

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие в частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, втори тур на 27 май 2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 38 от 17.05.2018 г. от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, представлявано от Радослав Георгиев Георгиев – председател на сдружението, регистрирано с Решение № 5047-МИ от 17 май 2018 г. на ЦИК, за регистрация на наблюдатели на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ сдружението, в полза на 2 (две) лица – упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в частичните избори за кметове на 20 май 2018 г., представен и на технически носител; 2 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

От писмо вх. № ЧМИ-18-3/22 май 2018 г. на „Информационно обслужване“ АД се установява, че от предложените за регистрация 2 лица едно лице отговаря на изискванията за наблюдател, а едно лице не отговаря на изискванията за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 20 май 2018 г., тъй като е регистрирано като кандидат за кмет в частичните избори за кмет на община Макреш на 20 май 2018 г. от името на инициативен комитет.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г. 1 (един) упълномощен представител на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“, както следва:

Павла Цветанова Цветкова, ЕГН ...

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения