Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5043-МИ
София, 17 май 2018 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ“ за участие в частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 17.05.2018 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева – председател на УС, подадено чрез упълномощения представител Георги Петков Драгоев, за регистрация на наблюдатели на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Окръжен съд - Монтана, от 15.05.2018 г., по ф.д. № 8/2014 г.; удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 011/17.10.2016 г.; пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на 19 (деветнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в частичните избори за кметове на 20 май 2018 г., представен и на технически носител; 19 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

Сдружението е регистрирано за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, на 30 април 2017 г., с Решение № 4720-МИ от 25 април 2017 г. на ЦИК.

От писмо вх. № ЧМИ-18-1/17.05.2018 г. на „Информационно обслужване“ АД се установява, че предложените за регистрация 19 лица отговарят на изискванията за наблюдатели в частичните избори за кметове, насрочени на 20 май 2018 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на частичните избори за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г. 19 (деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Анатоли Рангелов Симеонов

 

2

Красимир Димитров Георгиев

 

3

Милети Давидов Мечов

 

4

Деян Младенов Георгиев

 

5

Пламен Лилов Петров

 

6

Станислав Марчев Милков

 

7

Борис Иванов Кръстев

 

8

Герго Митов Гергов

 

9

Борис Гергов Митов

 

10

Росен Веселинов Борисов

 

11

Цветан Вълчов Петков

 

12

Мито Иванов Вълчков

 

13

Павлинчо Вълков Петков

 

14

Славка Георгиева Велкова

 

15

Стамен Иванов Жиков

 

16

Иван Тошев Петков

 

17

Дияна Дианова Лалева

 

18

Петьо Божидаров Петков

 

19

Йордан Николов Цолов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения