Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5039-МИ
София, 8 май 2018 г.

ОТНОСНО: жалба от Веселин Димитров Велков в качеството си на независим кандидат за кмет на община Макреш, и Герго Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в качеството си на представляващи Инициативния комитет за издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш на изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. срещу решение № 144-МИ от 04.05.2018 г. на ОИК – Макреш

Постъпила е жалба чрез ОИК – Макреш, по електронната поща на ЦИК с вх. № ЧМИ-15-33 от 08.05.2018 г. от Веселин Димитров Велков в качеството си на независим кандидат за кмет на община Макреш, и Герго Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в качеството си на представляващи Инициативния комитет за издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш на изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. срещу решение № 144-МИ от 04.05.2018 г. на ОИК – Макреш.

Към жалбата са приложени:

- протокол № 5 от 04.05.2018 г. от проведено заседание на ОИК – Макреш;

- решение № 144-МИ от 04.05.2018 г., отхвърлително на основание чл. 85, ал. 4 от ИК, с което е отказана регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш. Решението е обявено на 04.05.2018 г. в 14.30 ч.

Жалбоподателите считат обжалваното от тях решение за неправилно и незаконосъобразно и молят да бъде отменено решение № 144-МИ от 04.05.2018 г. на ОИК – Макреш, с което е отхвърлено искането за регистриране на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш, с мотив, че за кандидата не са налице изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

Жалбоподателите твърдят, че ОИК – Макреш, не е изпълнила указанията, дадени с решение № 5750 от 02.05.2018 г. на ВАС, Четвърто отделение, с което решение съдът е уважил жалбата им срещу решение на ОИК – Макреш, и е дал указания за регистрация на кандидатската листа на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш.

Жалбата е подадена от надлежни страни в законоустановения срок, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Общинска избирателна комисия – Макреш, с решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. е отказала регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г., като е приела, че не са налице изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите на 20 май 2018 г. Това решение е оспорено от жалбоподателите пред Централната избирателна комисия, която се е произнесла с Решение № 5036-МИ от 26.04.2018 г. при условията на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на Централната избирателна комисия е оспорено пред Върховния административен съд, който с решение № 5750 от 02.05.2018 г. е отменил Решение № 5036-МИ от 26.04.2018 г. на ЦИК и решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, и е  върнал преписката за ново произнасяне съобразно указанията, дадени в мотивите на съдебното решение.

Върховният административен съд в мотивите на решението си приема, че в Изборния кодекс и в приложените към преписката документи не се обективира забрана за участието на действащ общински съветник, избран от листата на местна коалиция на предходно произведени избори, като независим кандидат за кмет в същия изборен район, предложен от инициативен комитет. В подкрепа на този извод съдът се е позовал и на разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, според която предсрочно се прекратяват пълномощията на действащ общински съветник едва след избирането му за кмет.

Предвид горните мотиви съдът е приел, че ОИК – Макреш, незаконосъобразно е отказала регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г.

Централната избирателна комисия счита, че ОИК– Макреш, без да се съобрази с мотивите, изложени в решението на Върховния административен съд, повторно със свое решение № 144-МИ от 04.05.2018 г. отказва регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г.

Общинската избирателна комисия – Макреш, следва да изпълни дадените указания на Върховния административен съд, а именно да приеме решение, с което да регистрира Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 144-МИ от 04.05.2018 г. на ОИК – Макреш, прието на основание чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК, и задължава ОИК – Макреш, да приеме незабавно решение за регистрация на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения