Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5036-МИ
София, 26 април 2018 г.

ОТНОСНО: жалба от Веселин Димитров Велков в качеството си на независим кандидат за кмет на община Макреш, и Герго Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в качеството си на представляващи Инициативния комитет за издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш на изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. срещу решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш

Постъпила е жалба чрез ОИК – Макреш, по електронната поща на ЦИК с вх. № ЧМИ-15-26 от 25.04.2018 г. от Веселин Димитров Велков в качеството си на независим кандидат за кмет на община Макреш, и Герго Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в качеството си на представляващи Инициативния комитет за издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш на изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. срещу решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш.

Към жалбата са приложени:

- регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат;

- протокол № 4 от 24.04.2018 г. от проведено заседание на ОИК – Макреш;

- страница от регистъра на жалбите на ОИК – Макреш;

- предложение от ИК за регистрация на независим кандидат за кмет на община – Приложение № 59А-МИ от изборните книжа;

- заявление – декларация от кандидат, подписана от Веселин Димитров Велков – Приложение № 62-МИ от изборните книжа;

- регистър на кандидатите за кмет на община Макреш;

- решение № 31-МИ от 16.04.2018 г. за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. за издигането на независим кандидат за кмет на община Веселин Димитров Велков;

- решение № 139 от 24.04.2018 г. за регистрация на кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Веселин Димитров Велков. Решението е публикувано на сайта на община Макреш на 24.04.2018 г. в 17,45 ч.;

- решение № 139-МИ от 24.04.2018 г., с което е отказана регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш. Решението е взето на 24.04.2018 г. в 19.29 ч.;

- протокол от 23.04.2018 г. на ГД „ГРАО“ за извършена проверка на списъка с избирателите, подкрепящи регистрацията в ОИК на независимия кандидат за кмет на община Макреш Веселин Димитров Велков, издигнат от инициативен комитет.

Жалбоподателите считат обжалваното от тях решение за неправилно и незаконосъобразно и молят да бъде отменено решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, с което е отказана регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш, с мотив, че за кандидата не са налице изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

Жалбата е подадена в законоустановения срок. В хода на разискванията бе предложено да се уважи жалбата като основателна по следните съображения:

На 24.04.2018 г. в 17,45 ч. ОИК – Макреш, разглежда представените съгласно изискванията на Изборния кодекс документи от Инициативен комитет за издигане на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г. След като приема, че са налице изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК и регистрира Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш. Решението е публикувано в сайта на ОИК – Макреш, на 24.04.2018 г. в 17,45 ч. На заседанието са присъствали 10 членове на ОИК – Макреш.

В 19,29 ч. ОИК – Макреш, в същия състав се събира на заседание и взема ново решение, с което отказва регистрацията на Веселин Димитров Велков като независим кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите на 20 май 2018 г., като приема, че не са налице изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите на 20 май 2018 г.

„Общинската избирателна комисия констатира, че предложеният кандидат за кмет на община като независим кандидат от инициативен комитет е бил кандидат на местните избори на 25.10.2015 г. от кандидатската листа на местна коалиция „Надежда“ и е регистриран в листата за общински съветници и в листата за кмет на община. Към момента Веселин Димитров Велков е действащ общински съветник в община Макреш от местна коалиция „Надежда“, като се позовава на чл. 413, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ИК и Решение № 3410 от 23.08.2016 г., раздел ІІІ, т. 7 и 8 на ЦИК, където е посочено, че кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. Кандидатът, предложен от инициативен комитет, не може да бъде кандидат за общински съветник от кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция. Кандидатът за кмет на партия, коалиция или местна коалиция може да бъде кандидат за общински съветник само от същата партия, коалиция или местна коалиция. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в кандидатска листа за кмет на партия, коалиция или местна коалиция. Кандидатът е подписал декларация в горния смисъл.“

Жалбоподателите атакуват така изнесените мотиви за неизпълнение от страна на кандидата за общински кмет на изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от ИК и Решение № 3410 от 23.08.2016 г. на ЦИК, раздел ІІІ, които според ОИК – Макреш, важат и за регистрацията на кандидатски листи в изборите за кметове на 20 май 2018 г. С оглед на действителната фактическа и правна обстановка ОИК – Макреш, неправилно се позовава на текстове в закона и решение на ЦИК, които третират участието на дадено лице в произвеждането на определен вид избор в качеството си на кандидат. В настоящия казус не се касае за регистрация на кандидат за кмет, който се съвместява с качествата на кандидат за общински съветник, тъй като същият е действащ общински съветник, избран на изборите на 25 октомври 2015 г.

След като се запозна с приложените към жалбата документи, Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Макреш, неправилно тълкува чл. 413, ал. 3 от ИК, където законодателят е предвидил, че „кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция“. Независимият кандидат Веселин Димитров Велков е кандидат за кмет на община Макреш за участие в изборите за кмет на 20 май 2018 г. Той няма качеството си на кандидат за общински съветник от друга партия или коалиция към настоящия момент, тъй като вече е избран за общински съветник на изборите на 25.10.2015 г., така че ал. 3 на чл. 413 от ИК не може да се прилага в настоящия случай. В Решение № 3410 от 23.08.2016 г. на ЦИК, т. 7, 8 и 9, които ОИК – Макреш, твърди, че са нарушени, изрично е отбелязано, че „кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор и придружител“. Това са ограниченията, които законодателят е предвидил. Никъде не се споменава, че кандидат за кмет не може да бъде действащ общински съветник. В ЗМСМА, чл. 30, ал. 4, т. 4, е разписано, че „пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за кмет“. Приемайки този текст, законодателят е счел, че няма пречка действащ общински съветник да бъде кандидат за кмет на община.

От горното следва изводът, че издигнатият от инициативен комитет кандидат за кмет Веселин Димитров Велков в качеството си на действащ общински съветник не попада в ограниченията на чл. 413, ал. 1, 2 и 3 от ИК, при положение че не притежава едновременно качества на кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на община.

Обжалваното решение е неправилно и поради факта, че същото е взето при условията на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК, т.е. решението е отхвърлително, което никъде не е отбелязано в така обявеното решение. Любопитен е фактът, че един и същи състав на ОИК – Макреш, в рамките на един час е взел две абсолютно противоположни решения. Това че Веселин Димитров Велков е действащ общински съветник в една малка община като Макреш, е общоизвестен факт и е било известно на общинската избирателна комисия при вземането с абсолютно мнозинство на първото решение, с което тя е регистрирала Веселин Димитров Велков като кандидат за кмет на община Макреш. В горното решение е допусната техническа грешка относно изписването на месеца – вместо месец 04 и изписано месец 05. Предлага на Централната избирателна комисия да се укаже на ОИК – Макреш, да отстрани допуснатата техническа грешка в решението.

При проведеното гласуване на предложението за уважаване на жалбата като основателна Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията за направеното предложение гласуваха 8 – Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков и Мартин Райков, а против – 9 членове: Мария Бойкинова, Емануил Христов, Таня Цанева, Росица Матева, Камелия Нейкова, Румяна Сидерова, Кристина Стефанова, Георги Баханов и Бойчо Арнаудов.

В Централната избирателна комисия постъпиха и предложения за неоснователност на жалбата по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 413, ал. 2 от ИК кандидат за кмет може да бъде предложен само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Съгласно чл. 413, ал. 1 от ИК същото правило важи и за кандидат за общински съветник. От приложените към преписката писмени доказателства се установява, че кандидатът за кмет на община Макреш Веселин Димитров Велков, издигнат от инициативен комитет, е вече избран на общите местни избори през 2015 г. за общински съветник, издигнат от местна коалиция „Надежда“.

От гореизложеното следва изводът, че изискването кандидатът за кмет да бъде предложен от една и съща партия, коалиция или инициативен комитет е приложимо и за действащ общински съветник, какъвто е настоящият случай. Липсата на това изискване е пречка за регистрацията на кандидат за кмет.

Отделно от това, следва да се има предвид, че става дума за довършване на мандата на кмет, започнал да тече през 2015 г. след общите местни избори, както и че жалбоподателят е избран за общински съветник в действащия общински съвет от същия изборен район – територията на общината, доколкото изборните райони за общински съветници и за кмет на община съвпадат. Тези съображения налагат извода, че решението № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш, е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна, в който смисъл следва да бъде и решението на ЦИК.

При проведеното гласуване за неуважаване на жалбата Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията гласуваха 8: Мария Бойкинова, Емануил Христов, Таня Цанева, Росица Матева, Камелия Нейкова, Румяна Сидерова, Кристина Стефанова, Георги Баханов, а против 9: Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков, Мартин Райков и Бойчо Арнаудов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 88 и чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на жалбата на Веселин Димитров Велков в качеството му на независим кандидат за кмет на община Макреш и Герго Митов Гергов, Мито Иванов Вълчков и Марко Стоянов Марков в качеството си на представляващи Инициативния комитет за издигане на Веселин Димитров Велков за независим кандидат за кмет на община Макреш на изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. срещу решение № 139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК – Макреш.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения